Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) je při základní škole zřízena školská rada. Jedná se o šestičlenný orgán, který
• se vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu a k jeho následnému uskutečňování,
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady
Za zřizovatele:
MVDr. Veronika Mutinová
Mgr. et Mgr. Martina Bruštíková Špidlová


Za zákonné zástupce:
Marián Vorel
Tomáš Rojíček


Za pedagogy:
Mgr. et Mgr. Pavlína Tvardková
Lenka Šimečková

Jednací řád školské rady