Školská rada

Členové školské rady
Za zřizovatele:
Mgr. Martina Bruštíková-Špidlová a MVDr. Veronika Mutinová
Za pedagogické pracovníky:
Lenka Šimečková a Jana Vaňková
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Tomáš Rojíček a Marián Vorel

Školská rada je orgán školy, kterou zřizuje zřizovatel, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
Zpracovává informace o škole dle dokumentů školy (dle § 28 školského zákona).
Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

Rádi bychom s Vámi sdíleli Vaše radosti i starosti týkající se školního života Vašich dětí. V rámci našich pravomocí se chceme podílet na chodu kujavské školy a jsme připraveni přispět radou i pomocí.
Na emailové adrese sr.kujavy@seznam.cz očekáváme Vaše podněty, náměty, připomínky. Byli bychom rádi, kdyby školská rada sloužila ke vzájemné komunikaci mezi rodiči, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem.

Jednací řád školské rady
Jednání školské rady ze dne 21.6.2021
Jednání školské rady ze dne 2.9.2020
Jednání školské rady ze dne 18.6.2020
Jednání školské rady ze dne 23.10.2019
Jednání školské rady ze dne 30.11.2018
Jednání školské rady ze dne 28.8.2018
Jednání školské rady ze dne 7.3.2018